Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

RENATA INTERNATIONAL s.r.o.

IČO: 24766640

 

Vítejte na www.RenataAngelo.cz, www.RenataAngelo.com, members.renataangelo.com, go.renataangelo.com a go.renataangelo.cz (naše Stránky).

 

Tyto Stránky umožňují nakupovat produkty a služby pro širokou veřejnost a podnikatele nabízené společností RENATA INTERNATIONAL s.r.o.  (Renata Angelo, my, nám, nás).

 

Tyto obchodní podmínky (Podmínky) upravují vaše používání těchto Stránek, jakož i produktů a služeb Renaty Angelo, a tvoří závaznou smluvní dohodu mezi vámi a námi.

Tyto Podmínky jsou důležité a měli byste si je pečlivě přečíst a kontaktovat Renatu Angelo na info@renataangelo.com v případě jakýchkoliv dotazů, než si objednáte, zakoupíte nebo využijete naše produkty a služby.

Tyto Podmínky představují úplnou a jedinou dohodu mezi vámi a námi a nahrazují všechny předchozí dohody, jednání, prohlášení a domluvy.

Produkty a služby Renaty Angelo jsou určeny pro osoby starší 18 let.

 

PŘIJETÍ PODMÍNEK

 

 1. Přístupem, stažením, objednáním nebo použitím produktů a služeb nabízených na našich Stránkách, bez ohledu na to, zda se zaregistrujete jako člen, souhlasíte s tím, že budete tyto Podmínky dodržovat, a potvrzujete, že jste si je přečetli a porozuměli jim.
 2. Část nebo všechny tyto Podmínky můžeme kdykoliv změnit. Pokud tak učiníme, budou nové obchodní podmínky zveřejněny na těchto Stránkách. Vaše další používání Stránek bude znamenat vaše přijetí jakýchkoliv změn. Pokud budete mít proti jakýmkoliv změnám v Podmínkách námitky, vaším jediným řešením bude okamžité přerušení používání produktů a/nebo služeb.

 

OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

 1. Všechny produkty a služby Renaty Angelo jsou určeny pouze pro všeobecné vzdělávací a informační účely. Nic na těchto Stránkách, ani jakýkoli obsah, který vám poskytneme při poskytování našich produktů a/nebo služeb, nemá za cíl nabízet právní, lékařské, daňové nebo jiné odborné rady. Buďte opatrní a vždy vyhledejte odbornou radu, než budete jednat na základě jakýchkoli informací, které poskytujeme.
 2. Renata Angelo vám poskytuje podporu, poradenství a nástroje pro stanovení cílů, určení priorit a dosažení výsledků, ale jakékoliv rozhodnutí, které učiníte, a následky vyplývající z takových rozhodnutí jsou vaší výhradní odpovědností. Váš úspěch závisí na mnoha faktorech, včetně vašeho vzdělání, vašich znalostí, dovedností, vašeho odhodlání, vaší participace, touhy a motivace.
 3. Žádné svědectví ani příklady v našich marketingových materiálech se nepovažují za záruku, že dosáhnete stejných nebo podobných výsledků.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Renata Angelo, její vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spolupracovníci, představitelé ani subdodavatelé nejsou zodpovědní za rozhodnutí, která můžete učinit, ani za ztráty, které mohou vzniknout z jakéhokoli obchodního nebo osobního rozhodnutí, které jste kdy učinili.

 

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZISK A PŘÍJEM

 

 1. Renata Angelo nemůže zaručit a ani neposkytuje žádné záruky ohledně vaší schopnosti dosáhnout výsledků nebo vydělat peníze s našimi nápady, informacemi, nástroji nebo strategiemi. Berete na vědomí, že v každém byznyse nebo aktivitě existuje inherentní riziko, a souhlasíte s tím, že neexistuje žádná záruka toho, že v důsledku vašeho nákupu našich produktů a/nebo služeb vyděláte peníze.
 2. Jakákoli finanční prohlášení, na něž odkazujeme na Stránkách, v našich videích, na fórech nebo při poskytování našich služeb, jsou pouze ilustrativní a neměly by být považovány za sliby skutečných nebo budoucích výkonů.

 

REGISTRACE VAŠICH ÚDAJŮ 

 

 1. Před zakoupením našich produktů a/nebo služeb si musíte u nás zaregistrovat účet.
 2. Musíte poskytnout přesné, úplné a aktuální registrační údaje podle požadavků a je vaší povinností nás o všech změnách vašich registračních údajů informovat.
 3. K ověření vaší totožnosti vás můžeme kdykoli požádat o identifikaci.
 4. Jste-li registrovaným uživatelem nebo členem těchto Stránek, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:
        12.a) jste výhradně zodpovědní za ochranu a důvěrnost jakéhokoli hesla nebo identifikace člena, které vám mohou být podle potřeby přiděleny nebo které si sami zvolíte (Heslo);
        12.b) neodhalíte (ani nezpůsobíte odhalení jakýmkoli jednáním nebo opomenutím) vaše Heslo jiné osobě;       
        12.c) nám okamžitě oznámíte, pokud vaše Heslo ztratíte nebo bude známé jakékoli jiné osobě;
        12.d) jste výhradně zodpovědní za veškerý přístup k těmto Stránkám a jejich použití prostřednictvím vašeho Hesla, ať je takový přístup nebo použití z vaší strany nebo ze strany jakékoli jiné osoby; a
        12.e) jakékoli údaje, které nám poskytnete pro zasílání nebo zařazení do naší Komunity Renaty Angelo, a to kdykoliv, se stávají naším majetkem.
 5. V rozsahu, v jakém poskytnete vaše osobní údaje, s nimi bude Renata Angelo zacházet striktně v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
 6. Musíte zajistit bezpečnost a důvěrnost registračních údajů, včetně vašeho uživatelského jména a/nebo Hesla. Musíte nám okamžitě oznámit, pokud se dozvíte o jakémkoliv neoprávněném použití vašich registračních údajů.
 7. Pokud je služba pro členy určena pouze jednomu uživateli, nesmíte nechat žádnou jinou osobu používat vaše Heslo ani služby pro členy.

 

VAŠE POVINNOSTI

16. Při používání našich produktů a/nebo služeb můžete mít přístup ke skupinám na Facebooku, jiným online nebo osobním fórům (Komunita Renata Angelo) nebo k událostem, kde můžete publikovat komentáře, fotografie, zprávy nebo jiný materiál (Váš obsah). Při publikování Vašeho obsahu souhlasíte s tím, že nebudete publikovat ani jinak zveřejňovat prostřednictvím těchto Stránek nebo naší Komunity Renata Angelo nic z následujícího:
      16.a) obsah, který je nezákonný, podvodný, zavádějící, lživý, vyhrožující, urážlivý, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, pornografický, neslušný, sprostý, obtěžující, útočný, štvavý nebo jinak nevhodný;
      16.b) obsah, který obtěžuje, degraduje, zastrašuje nebo je nenávistný k jednotlivci nebo skupině jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnického původu, věku nebo zdravotního postižení;
      16.c) informace, které obsahují osobní nebo identifikační údaje o jiné osobě bez souhlasu této osoby;
      16.d) informace, které jsou propagací nebo reklamou pro skupiny, události nebo aktivity organizované prostřednictvím konkurenčních sociálních klubů, stránek aktivit a internetových platforem, pokud výslovně nepovolíme jinak;
      16.e) jakékoliv informace nebo obsah, který se ztotožňuje s jakoukoliv osobou nebo subjektem;
      16.f) jakékoliv podstatné, neveřejné informace o společnostech bez oprávnění k tomu;
      16.g) jakékoliv inzeráty, výzvy, řetězové dopisy, pyramidová schémata, investiční příležitosti nebo jiná nevyžádaná obchodní komunikace (pokud výslovně nepovolíme jinak).

17. Publikováním nebo jiným zveřejněním vašeho Obsahu na našich Stránkách nebo v Komunitě Renata Angelo:
      17.a) nám udělujete nevýlučnou, celosvětovou, bezplatnou a trvalou licenci na použití, reprodukci, úpravu a využívání vašeho Obsahu v jakékoliv formě a za jakýmkoliv účelem;
      17.b) zaručujete, že máte právo udělit výše uvedené licence;
      17.c) zaručujete, že váš Obsah neporušuje tyto Podmínky; a
      17.d) souhlasíte s jakýmkoliv činem nebo opomenutím, které by jinak představovalo porušení vašich morálních práv, a pokud přidáte jakýkoli obsah, v němž má jakákoliv třetí strana morální práva, musíte také zajistit, aby tato třetí strana souhlasila stejným způsobem.

18. Vyhrazujeme si právo (ale nemáme povinnost):
      18.a) přezkoumat, upravit, přeformátovat, odmítnout nebo odebrat váš Obsah, který podle našeho názoru porušuje tyto Podmínky nebo jinak může poškodit, ohrozit nebo porušovat práva jakékoli osoby; a
      18.b) monitorovat používání Stránek a uchovávat nebo zveřejňovat veškeré údaje, které shromažďujeme, a to i za účelem prošetření dodržování Podmínek nebo pro účely policejního vyšetřování nebo žádosti vlády.

 

KODEX CHOVÁNÍ

19. Naše Stránky a Komunita Renata Angelo jsou prostor pro učení a jedná se o prostředí, kde je zakázáno jakékoliv výběrové řízení, nábor osob či prodej.
20.
Při používání těchto Stránek a/nebo naší Komunity Renata Angelo vás žádáme, abyste:
      20.a) nekontaktovali někoho, kdo si nepřál být zkontaktován;
      20.b) neshromažďovali osobní údaje o jiných uživatelích pro komerční nebo nezákonné účely;
      20.c) nenarušili práva na ochranu osobních údajů jiných uživatelů;
      20.d) neporušili duševní vlastnictví ostatních;
      20.e) nepublikovat cokoliv, co obsahuje softwarové viry, červy nebo jakýkoli jiný škodlivý kód;
      20.f) nepoužívali manuální nebo automatizovaný software, zařízení, roboty skriptů, další prostředky nebo procesy pro přístup k našim Stránkám nebo jakýmkoliv souvisejícím datům nebo údajům.

 

MLČENLIVOST 

21. Respektujeme vaše důvěrné a chráněné informace, nápady, plány a obchodní tajemství (společně Důvěrné informace) a používáním našich produktů a/nebo služeb souhlasíte s tím, že budete respektovat stejná práva ostatních účastníků produktů a/nebo služeb Renata Angelo (Účastníci) a zástupců Renaty Angelo.
22. Souhlasíte s tím, že:
      22.a) jakékoli důvěrné informace, které Účastníci nebo naši zástupci sdílí, jsou důvěrné a chráněné a patří pouze a výhradně Účastníkovi, který je zveřejnil nebo nám;
      22.b) nezveřejníte tyto informace žádné jiné osobě ani je nepoužijete jiným způsobem než během diskusí s Účastníky během Událostí;
      22.c) že veškeré materiály a informace, které jsme vám poskytli, jsou naše důvěrné a chráněné informace a duševní vlastnictví, patří pouze a výhradně nám a smí být používány pouze vámi, dle naší autorizace.
23. Pokud porušíte nebo bude hrozit, že porušíte některé z vašich dohod obsažených v tomto odstavci, budeme mít mimo jiné nárok na soudní příkaz k zákazu takových porušení.
24. Zatímco vy můžete volně diskutovat o svých osobních výsledcích z našich služeb, musíte uchovat zkušenosti a prohlášení Účastníků, ústní i písemné, přísně důvěrné.

 

OZNÁMENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OBCHODNÍCH ZNAČKÁCH 

 

 1. Veškerý materiál na těchto Stránkách, v naší Komunitě Renaty Angelo nebo jiným způsobem námi dodaný, mimo jiné včetně obsahu kurzu, textu, grafiky, informační architektury a kódování (Náš obsah), podléhá autorským právům. I když můžete Náš obsah procházet nebo tisknout pro neobchodní, osobní nebo interní obchodní účely, musíte získat náš předchozí písemný souhlas, pokud jej chcete použít, kopírovat nebo reprodukovat. Změna Našeho obsahu pro jakýkoli jiný účel je porušením autorských a jiných vlastnických práv a je přísně zakázána.
 2. Berete na vědomí, že používáním těchto Stránek nebo Našeho obsahu nezískáváte žádná vlastnická práva.
 3. Ochranné známky, loga a servisní značky uvedené na našich Stránkách jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky Renaty Angelo. Ochranné známky, ať již registrované nebo neregistrované, nesmějí být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, která nepatří Renatě Angelo, a to jakýmkoliv způsobem, který by mohl způsobit nejasnost u zákazníků nebo jakýmkoliv způsobem, který by znevažoval Renatu Angelo.
 4. Nic na těchto Stránkách nebo v naší Komunitě Renaty Angelo nelze vykládat tak, že implicitně uděluje tzv. zásadu estoppel nebo licenci nebo právo užívat jakoukoli ochrannou známku bez našeho výslovného písemného souhlasu.
 5. Souhlasíte s tím, že náhrada škody může být nedostatečným prostředkem nápravy porušení těchto Podmínek a berete na vědomí, že Renata Angelo bude mít právo požadovat soudní opatření, pokud budou takové kroky nezbytné k zabránění porušování jejích práv k duševnímu vlastnictví.

 

FINANČNÍ PODMÍNKY A PRÁVO UKONČENÍ

 

 1. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání Stránek, Komunity Renaty Angelo nebo našich produktů a/nebo služeb obecně, pokud porušíte tyto Podmínky, pokud tak na základě vlastního uvážení určíme. 
 2. Pokud zakoupíte naše produkty a/nebo služby na splátky, tak se úhradou první splátky zavazujete k uhrazení celé ceny produktu/služby, tzn. zavazujete se uhradit všechny splátky ve stanoveném termínu bez ohledu na to, zda se rozhodnete produkty nebo služby využívat či nikoli. 
 3. Některé z našich plateb jsou provozovány prostřednictvím online automatizovaného fakturačního systému (Online platba). Pokud jsou vaše platby uskutečněny prostřednictvím Online platby:
 4. Souhlasíte s tím, že zajistíte, že na vašem jmenovaném účtu budou k dispozici dostatečné finanční prostředky ke splnění jakýchkoliv námi provedených výběrů z účtu v plánovaných termínech.
 5. Pokud bude platba v prodlení nebo nebude doručena, opravňujete nás, abychom odečetli veškeré dlužné prostředky z vašeho jmenovaného účtu, bez potřeby oznámení k budoucímu datu. 
 6. Pokud jiný zástupce nebo podnik odepisuje prostředky na základě dohody uzavřené s námi, potvrdíte jim stejná práva a závazky vysvětlené v těchto Podmínkách. 
 7. Za okolností, kdy vám platbu vyfakturujeme, je platba splatná do data splatnosti uvedené na faktuře. Pokud nedojde k platbě do data splatnosti, může dojít k pozastavení používání našeho produktu a/nebo služeb.
 8. Renata Angelo může podle potřeby nabídnout členům příležitost zakoupit další produkty a služby za zvýhodněnou cenu. Chcete-li mít nárok na tuto slevu, musíte být v okamžiku nákupu aktivním členem bez dluhů.
 9. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit jakýkoliv produkt nebo službu podle našeho uvážení, pokud bude platba v prodlení. 
 10. Vyhrazujeme si právo odprodat nebo jinak oprávnit agenturu na vymáhání dluhů nebo jinou autorizovanou agenturu k vybrání jakékoliv částky, kterou jste neuhradili.
 11. Vyhrazujeme si právo informovat služby sledování úvěrů o probíhajících prodleních nebo strategiích vyhýbání se platbám tam, kde to budeme považovat za vhodné. 
 12. Náhrady za naše produkty a/nebo služby, které jsme zajistili, neposkytujeme, a to včetně případů, kdy vám byl poskytnut přístup k Našemu obsahu nebo Komunitě Renaty Angelo, bez ohledu na to, zda jste k nim přistupovali nebo ne, ledaže bychom porušili australský zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitelů z roku 2010 (Australian Competition and Consumer Act).

 

UDÁLOSTI

42. Pro účely níže uvedených odstavců budou “live” i “virtuální” semináře, eventy, workshopy, prezentace, schůzky, mentoringy a koučinky pořádané Renatou Angelo označovány jako „Události“.
43.
Události jsou pro dospělé osoby, pokud není uvedeno jinak.
44. Renata Angelo si vyhrazuje právo vyloučit vás z jakékoliv Události, pokud byste měli, podle výhradního rozhodnutí Renaty Angelo, působit potíže nebo narušovat chod události.
45. Rozumíte a berete na vědomí, že Renata Angelo a/nebo její představitelé mohou zaznamenávat jakýkoli aspekt Události (Záznamy). Tyto Záznamy mohou být ve zvukové, obrazové nebo fotografické formě a mohou být použity při výrobě marketingových, vzdělávacích nebo jiných materiálů, které bude Renata Angelo používat.
46. Tímto se vzdáváte veškerých zákonných práv, která byste mohli vůči Renatě Angelo mít v souvislosti se Záznamy vaší účasti na Události a udělujete Renata Angelo absolutní právo a souhlas s autorskými právy a použitím, opětovným použitím a zveřejněním Záznamů tam, kde byste mohli být zobrazeni nebo zachyceni, a to zcela nebo zčásti, v kombinované nebo zkreslené formě či charakteru, bez omezení týkajícího se změn či úprav podle potřeby, nebo jejich reprodukcí v barvě nebo jinak provedených prostřednictvím jakéhokoliv média a ve všech médiích známých nyní či později, pro umění, reklamu, obchod nebo jakýkoliv jiný právní účel. Souhlasíte také s používáním tiskovin ve spojení s tímto použitím.
47. Vzdáváte se jakéhokoliv práva, které byste mohli mít, k prověření nebo odsouhlasení hotového produktu nebo produktů Záznamů nebo jakékoliv tiskoviny, které mohou být použity v souvislosti se Záznamy nebo použití, ke kterému mohou být určeny.
48. Tímto zprošťujete a zbavujete Renatu Angelo veškerých odpovědností, které vznikly nebo mohly vzniknout při pořizování Záznamů nebo jakémkoliv následném procesu nebo zveřejnění.
49. Pokud dojde ke zrušení události z důvodu vyšší moci (např. pandemie, vládní nařízení, zákaz cestování apod.), náhrada se neposkytuje a událost proběhne buď virtuálně, nebo v náhradním termínu.
50. Renata Angelo nehradí žádné volitelné náklady, což zahrnuje mimo jiné cestovní náklady, ubytování a stravování.
51. Neúčast na Události ať už “live”, “virtuální”, “hybridní”, a/nebo “online” ať je to z jakýchkoli důvodů, NEDÁVÁ nárok na vrácení peněz. 

 

ODPOVĚDNOST JE OMEZENA 

52. Vyloučení odpovědnosti, omezení odpovědnosti a odškodnění v rámci těchto Podmínek nevylučují práva, která ze zákona nelze vyloučit. Tato práva zahrnují mimo jiné práva podle australských spotřebitelských zákonů.
53. Neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní vyjádření ani záruku, ani nebudeme odpovědní, na základě smlouvy nebo obecné občanskoprávní odpovědnosti (včetně nedbalosti) nebo jinak, za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty, škody nebo spoléhání se v souvislosti s našimi Stránkami, Komunitou Renata Angelo nebo naším Obsahem.
54. V žádném případě nebudeme odpovědní za jakékoliv škody, mimo jiné včetně jakýchkoliv přímých, nepřímých, zvláštních, následných, represivních nebo náhodných škod, ani za škody za ztrátu možnosti používat, zisku, údajů nebo jiného nehmotného majetku, ani za pořizovací náklady náhradních produktů nebo služeb vyplývající nebo související s používáním, nemožností používání, neoprávněným použitím, výkonností nebo nevýkonností těchto Stránek nebo spoléháním se na tyto Stránky, Komunitu Renata Angelo nebo náš Obsah.
55. Tato omezení a podmínky zahrnují mimo jiné ztráty nebo škody, které byste mohli utrpět v důsledku:
      55.a) spoléhání se na úplnost, přesnost, vhodnost nebo aktuálnost údajů, produktů nebo služeb bez ohledu na jakákoliv ověřovací opatření, která jsme přijali (včetně materiálu a reklam třetí strany);
      55.b) selhání výkonu, chyby, vynechání, přerušení, smazání, vady, neúspěšné opravy závady, zpoždění v provozu nebo přenosu, počítačového viru nebo škodlivé součásti, ztráty dat, selhání komunikační linky, nezákonného jednání třetí strany nebo krádeže, zničení, změny nebo neoprávněného přístupu k záznamům; 
      55.c) přístupu na webové stránky nebo servery spravované jinými organizacemi prostřednictvím odkazů na našich Stránkách, komunitě Renata Angelo nebo produktů nebo služeb. Odkazy jsou poskytovány pouze pro ulehčení. Nepodporujeme propojené webové stránky ani jejich produkty a služby a váš přístup k nim je na vlastní nebezpečí;
      55.d) použití platební karty nebo jiných finančních údajů, nedokončení (nebo zpoždění při dokončení) jakékoliv transakce nebo jiné ztráty nebo škody vyplývající z jakékoliv transakce provedené nebo na našich Stránkách nebo při jejich pokusu.

 

VAŠE ODŠKODNĚNÍ

 

56. Odškodníte nás za veškeré akce, žaloby, nároky, požadavky, závazky, náklady, výdaje, ztráty a škody (včetně právních poplatků pokrývajících veškeré související náklady), vzniklé nebo způsobené vám nebo nám jako přímý nebo nepřímý důsledek používání nebo pokusu používat naše údaje, produkty či služby, nebo za jakékoliv porušení těchto Podmínek vámi nebo vašimi zástupci. Neodpovídáme a výslovně odmítáme veškerou odpovědnost v plném rozsahu povoleném zákonem za škody jakéhokoliv druhu vyplývající z použití, reference na nebo spoléhání se na jakékoliv údaje obsažené na našich Stránkách, Komunitě Renata Angelo nebo prostřednictvím našich produktů nebo služeb.

 

DOLOŽKA O PARTNERSTVÍ

 

57. Jako partneři některých produktů a služeb můžeme obdržet odměnu za doporučování a propagaci produktů/služeb odkazovaných z těchto Stránek nebo prostřednictvím naší Komunity Renata Angelo.
58. Produkty a/nebo služby RENATA INTERNATIONAL s.r.o. mohou být také nabízeny, propagovány a prodávány dalšími společnostmi, zahrnujíce, ale nelimitujíce pouze na: RENATA GLOBAL s.r.o.,  AZ TEAMBUILDING s.r.o. a/nebo RENATA ANGELO GLOBAL Pty.Ltd.

 

 

 

ZÁKAZ PŘEVEDENÍ

 

59. Členství v Renata Angelo nelze převést ani postoupit bez předchozího písemného souhlasu Renaty Angelo.
60. Své závazky podle těchto Podmínek můžeme kdykoliv postoupit nebo převést, a to pod podmínkou písemného oznámení čtyř (4) týdnů předem.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

 

61. Pokud mezi námi vznikne spor, důrazně doporučujeme, abyste kontaktovali Renata Angelo na adrese info@renataangelo.com k nalezení řešení. Budou vzaty v úvahu všechny přiměřené požadavky a Renata Angelo se pokusí vyřešit spor prostřednictvím alternativních postupů řešení sporů, jako je zprostředkování nebo rozhodčí řízení, jako alternativy k soudnímu sporu.

 

ROZHODNÉ PRÁVO

 

62. Tyto Podmínky podléhají a jsou vykládány v souladu s právními předpisy Queenslandu v Austrálii. Souhlasíte s výhradní jurisdikcí soudů v Queenslandu v Austrálii pro rozhodnutí v jakékoliv záležitosti nebo sporu, který mezi námi vznikne.

 

VAŠE ZPĚTNÁ VAZBA

 

63. Na našich Stránkách vítáme dotazy a zpětnou vazbu. Pokud to výslovně neuvedete, budeme s jakýmikoliv informacemi, které nám poskytnete, zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými informacemi.
64. Máte-li dotazy nebo připomínky týkající se těchto Stránek nebo produktů či služeb Renata Angelo, zašlete nám prosím e-mail na info@renataangelo.com.

 

Údaje o společnosti

Obchodní název: RENATA INTERNATIONAL s.r.o. jako, a nebo Renata Angelo
IČO: 24766640
Země:  Česká republika
Email: info@renataangelo.com

 

 

 

 

 

logo Renata Angelo